bg
نویسا صیادیان

نویسا صیادیان

" میلان کوندرا جایی در کتاب جاودانگی می‌گوید مرگ و جاودانگی با هم پیوند دارند؛ بنظرم هر کس نیاز به جاودانگی را در خود حس کند، به دنبال هنر می‌رود، زیرا هنر بی پایان است."

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آثار هنرمند

Fragile Dream - رویای از هم گسیخته

ما همواره در جهان، در حال ترجمه ی بخشی از خود هستیم؛ بدین معنی که یک درگیری در موقعیت اکنون خود با ..

اندازه:
بدون قاب: ۱۴*۲۰ با قاب: ۳۱*۲۶

فروخته شده است

Fragile Dream - رویای از هم گسیخته

ما همواره در جهان، در حال ترجمه ی بخشی از خود هستیم؛ بدین معنی که یک درگیری در موقعیت اکنون خود با ..

اندازه:
بدون قاب: ۱۴*۲۰ با قاب: ۳۱*۲۶

850,000تومان

بدون عنوان

" دریچه‌ها رخدادهایی هستند که در بستر زمان به آشکارگی می‌رسند و در هر آشکارگی، چشم انداز های مت..

اندازه:
30*38

710,000تومان

بدون عنوان

" دریچه‌ها رخدادهایی هستند که در بستر زمان به آشکارگی می‌رسند و در هر آشکارگی، چشم انداز های مت..

اندازه:
49*40

710,000تومان

بدون عنوان

" دریچه‌ها رخدادهایی هستند که در بستر زمان به آشکارگی می‌رسند و در هر آشکارگی، چشم انداز های مت..

اندازه:
27.5*37

710,000تومان

بدون عنوان

" دریچه‌ها رخدادهایی هستند که در بستر زمان به آشکارگی می‌رسند و در هر آشکارگی، چشم انداز های مت..

اندازه:
70*50

1,300,000تومان

بدون عنوان

"مالکیت همیشه به شیئی تعلق می گیرد که از کارکرد خود جدا شده و به سوژه مرتبط شده باشد. در این اسطح، ک..

اندازه:
بدون قاب: 22*18 - با قاب: 42*30

950,000تومان

بدون عنوان

"مالکیت همیشه به شیئی تعلق می گیرد که از کارکرد خود جدا شده و به سوژه مرتبط شده باشد. در این اسطح، ک..

اندازه:
بدون قاب: 21*15 - با قاب: 40*27

950,000تومان

بدون عنوان

ونوس، همواره برایم سمبل زیبایی است؛ هر چند به شکلی خشونت آمیز، فاقد هویت ظاهری- سَر- است، اما هم چنا..

اندازه:
بدون قاب: 21*18 - با قاب: 34*31

950,000تومان

بدون عنوان

برای من چگونگی اتحاد یا سازگاری انسان با محیط پیرامونش و بالعکس همیشه دغدغه ای ضمنی بوده است و به زع..

اندازه:
بدون قاب: 21*18 - با قاب: 34*31

950,000تومان

بدون عنوان

ما همواره در یاد زندگی می کنیم و یاد، همان گذشته ای است که ما آن را هم چون زمان حال زنده با خود حمل ..

اندازه:
بدون قاب: 21*19 - با قاب: 34*31

950,000تومان

بدون عنوان untitled

ما همواره در جهان، در حال ترجمه ی بخشی از خود هستیم؛ بدین معنی که یک درگیری در موقعیت اکنون خود با ..

اندازه:
40*50

فروخته شده است

میان دو طلوع - Between two dawns

ما همواره در جهان، در حال ترجمه ی بخشی از خود هستیم؛ بدین معنی که یک درگیری در موقعیت اکنون خود با ..

اندازه:
40*30

950,000تومان