bg
نرگس پاک منش

نرگس پاک منش

چیستی هنر  یا کیستی  هنرمند  را نمیدانم! اما میدانم که هنرمند و غیر هنرمند، دیوانه و عاشق، فاضل و جاهل سر تا پا از خیال ساخته شده اند و هنر زبانیست برای بیان خیال. 

"خیالی که گویای شکاف های روانی ما؛ و جبران کننده ضعف های درونی ماست."

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آثار هنرمند

بدون عنوان

انتظار اشکال متفاوتی دارد. انتزار انتضار انطزار انطظار را بخوانید!..

اندازه:
بدون قاب: 37*27 با قاب: 53*43

1,640,000تومان

بدون عنوان

این اثر مجموعه‌ای سه عضویست که انتظار را به اشکال مختلف در فرهنگ به تصویر می‌کشد...

اندازه:
بدون قاب: 37*27 با قاب: 53*43

1,640,000تومان

بدون عنوان

این اثر مجموعه‌ای سه عضویست که انتظار را به اشکال مختلف در فرهنگ به تصویر می‌کشد...

اندازه:
بدون قاب: 37*27 با قاب: 53*43

1,640,000تومان